Nederlands

Advies over behandelondersteuning en begeleiding: Aram Hasan / info@coteam.nl tel:0102109208

Nieuws

33rd #International Conference on Psychiatry and Mental Health June 25-26, 2020 Webinar.
“Mental health and psychological resilience during Covid-19 pandemic “

This global meeting will assemble the world leaders in the expanding fields related to the psychiatry, Mental Health & Neuroscience.

11,12 en 13 April: Nvvp voorjaarscongres
Over een paar dagen is het zover dan begint het Nvvp congres. De nieuwe methode i- Toolbox voor PTSS gaan we dan voor de eerste keer presenteren middels een poster.

Zaterdag 24 Maart : Afsluitdag van de Week van de Psychiatrie 2018
Aram Hasan, werkzaam bij Centrum45 en oprichter van CoTeam. Aram Hasan is een Syrische psychiater met veel kennis en ervaring over trauma’s van vluchtelingen en asielzoekers. Hij heeft aan den lijve ervaren hoe het is om als vluchteling een nieuw leven te beginnen, in een land dat hij nu, vijftien jaar later, beschouw als zijn thuis. Werk en participatie zijn belangrijke voorwaarden voor een geslaagde integratie van ’nieuwkomers‘. Hiervoor dienen belemmeringen, door bijvoorbeeld trauma, overwonnen te worden. Hier zet hij zich voor in.

10 Oktober: Presentatie voor MHE
“Trauma is normal, support is needed”,
Vandaag heeft Aram Hasan een presentatie gegeven in het Europees parlement in Brussel voor Mental Health Europe, omtrent de hulp voor vluchtelingen met psychische klachten.

7 Oktober: Workshop lescongres 2017
Vandaag hebben we een workshop gegeven bij het lescongres 2017. Aan dit congres hebben 520 NT2 docenten deelgenomen. Ons thema was taal, cultuur en samenleving. Er was grote interesse in dit onderwerp en er waren veel vragen over traumatische ervaringen bij vluchtelinge studenten. Met name was de vraag hoe dit gesignaleerd kon worden en hoe we dat kunnen toeleiden naar goede zorg. Extra waardering werd geuit i.v.m de persoonlijke ervaring van Aram.

WhatsApp Image 2017-10-08 at 11.43.11

28 Augustus : Traumapsychologie voor vluchtelingen op NPOradio1
De 45-jarige Aram Hasan vluchtte 17 jaar geleden voor het Assad-regime uit Syrië. Hasan, toen zelf getraumatiseerd, specialiseerde zich hier in Nederland tot traumapsycholoog. En nu leidt hij zelf hulpverleners op, die in Syrië en Irak vluchtelingen helpen om hun trauma´s te verwerken. Collega Pieter Munnik in gesprek met traumapsycholoog Aram Hasan.

image

26 Augustus : Segment bij eenvandaag op NPO1 met interview van Aram Hasan

Naamloos

27 Juni : Casus bespreking van Refugee Care[e]Education voor Nederlandse huisartsen en POH’s

Door de voorbeeld casus die geschreven was door Aram Hasan, die werd  besproken met de huisartsen en praktijkondersteuners uit Amsterdam zijn we meer te weten gekomen wat de knelpunten zijn die worden  in de praktijk worden ondervonden. Hoe kan je als huisarts een goede hulpvraag samenstellen samen met de patiënt? Wanneer schakel je een tolk in? Maar ook, hoe kan je het beste doorverwijzen? Dit zijn een aantal voorbeelden van vragen die behandeld zijn tijdens de workshop in het AMC. Hierdoor waren we in staat geweest om onze kennis over te dragen en een mooie dialoog te starten over de juiste benadering als het gaat om vluchtelingen en migranten. In september gaat er weer een workshop plaats vinden en we hopen dan ook weer een bijdrage te kunnen leveren aan de deelnemers van de workshop.”

De casus was gepresenteerd door Rita Rammo en Gea Beenakker (CoTeam)

1

Aram Hasan heeft op 8 juni een training verzorgd voor GGZ consulenten die werkzaam zijn bij het GCA (Gezondheidscentrum asielzoekers).

aram motivatie

Bij aanvang kwamen vragen betreffende de obstakels in de diagnose, belemmeringen tijdens de behandeling en problemen bij de benadering van de cliënt aan bod. Er werden vragen gesteld zoals: hoe ga je om met obstakels zoals taalbarrière of schaamte. Hoe kan je het beste samen met de cliënt de hulpvraag formuleren? En wat is behulpzaam bij het opstellen van het behandelplan/doelen tijdens de behandeling? Het thema voor de plenaire discussie was het motiveren van de cliënt voor de behandeling.

De culturele aspecten van de DSM 5 werd door middel van casussen geoefend met aandacht voor het juiste moment om de cliënt door te verwijzen naar de 2e en de 3e lijn en hoe kan je de doorverwijzing goed onderbouwen. 

Ook de rol en de belang  van Cultureel georiënteerd -psychoeducatie  in de preventie en behandeling was een thema daarbij werd gebruik gemaakt van op basis van de Psycho educatie film over PTSS in het Arabisch met ondertiteling in het Nederlands:  deze film is ontwikkeld door het CoTeam en PZG in samenwerken met Centrum 45

29 Mei: Aram Hasan, korte film over CO_Psychodiagnostiek en Educatie bij vluchtelingen. Workshop: the tree of life door Judith Limahelu en Yvonne Droogh

13 Mei: Informatieve bijeenkomst: cultureel georiënteerd psychoeducatie en PTSS ” in het Arabisch met groep Syrische vrouwen

Vanmiddag een lezing gegeven “cultureel georiënteerd psychoeducatie ” en Ptss In samenwerking van Centrum45 en Coteam Georganiseerd door de Stichting Syrische vrouwen Nederland. De vrouwen die soms kort in Nederland zijn deden hun uiterste best Nederlands te spreken en waren breed geïnteresseerd.
De bijeenkomst was georganiseerd middels een psychoedicatieve film in het arabisch over psychotrauma.
Na toning van de film ontstond een levendige discussie en werd verzocht om de film een tweede keer te zien. Waarna klassikaal via het scherm de film op inhoud werd ondervraagd, dit in het kader van het onderzoek

7 Mei: Interview bij NPO


Een interview met voorzitter en oprichter van PZG Aram Hasan en Marjolein van Duijl; “Waar moet goede zorg en behandeling voor vluchtelingen in Nederland aan voldoen.”

28 April: Internationaal congres in Kiev

Aram Hasan heeft Bij een internationaal congres in Kiev Oekraïne een lezing gegeven over de screening, diagnostiek, behandeling en preventie van PTSS in het Russisch en Engels

19 April: Cursus trauma en Cultuur

In deze 2 daagse opleiding Trauma en cultuur leert de deelnemer wat de invloed  is van cultuur bij de behandeling van psychotrauma’s. Zeker in deze tijd, waarin vluchtelingen uit Syrië en andere landen afkomstig zijn, is het belangrijk cultuursensitief te behandelen. In deze opleiding staat dit thema centraal.

In de opleiding staan diagnostiek en behandeling centraal.

1 Maart: Hoe anders omgaan met zorgvragers( van niet Westerse culturen ) in de Geestelijke gezondheidszorg, waarom moeten de studenten (verpleegkundigen in de GGZ) letten, wat is belangrijk? Hoe anders denkt men in ander culturen:door gastdocent (Aram Hasan)

Arteveldehogeschool/ Gent.

24 Februari: Symposium Geestelijke gezondheid vluchtelingen en maatschappelijke participatie groot succes

“‘De cirkel is rond’, stelde psychiater Aram Hasan op het symposium Geestelijke gezondheid vluchtelingen & maatschappelijke participatie. Aram deelde zijn levensverhaal met de aanwezigen en vertelde over zijn komst als vluchteling naar Nederland en zijn zoektocht naar persoonlijke ontwikkeling en een toekomst. Zijn verhaal vormde de inleiding van een boeiende middag.” –Olfert Koning

22 Februari: Omgaan met zorgbehoevenden voor Klantmanagers en Jobhunters Statushouders bij gemeente Amsterdam

Interactieve training door CoTeam (Janet Rodenburg, trainer/coach)

Evenals andere gemeentes verwelkomt Amsterdam dit jaar een grote groep statushouders. Dit zijn vluchtelingen die een verblijfstatus hebben gekregen. Het uitgangspunt is dat deze groep actief gaat participeren in de samenleving. De ‘Klantmanager Statushouders’ zet zich daarom in om deze nieuwkomers zo snel mogelijk naar werk, school, stage, een voortraject of zorg te begeleiden. Hij inventariseert de mogelijkheden, talenten, ervaringen en belemmeringen van de statushouders. Maar hoe doe je dat als er gezondheidsproblemen spelen, hoe kom je daarachter, en hoe ga je het gesprek aan? Een kleurrijke groep van tien klantmanagers en jobhunters boog zich tijdens de training over deze en andere vragen.

“Dat een klant altijd te laat komt, hoeft dus niet te op voorhand te betekenen dat hij niet gemotiveerd is. Misschien moet ik gewoon eens vragen naar zijn verhaal en horen wat er aan de hand is.”

16 Februari: De cirkel is rond. Praktijk: Aram Hasan (psychiater) aan het woord

Aram Hasan
Symposium:
Geestelijke gezondheid vluchtelingen & maatschappelijke participatie.

27 Januari: Presentatie Aram Hasan CoTeam: Wat werkt ?

Aram Hasan
Wat werkt? Samenwerking met getraumatiseerde vluchtelingen en de
betekenis voor klinische besluitvorming in de AGZ en GGZ

16 September: Nascholing voor verpleegkundig specialisten

Aram Hasan
Do’s en Don’ts bij gebruik van corticosteroiden, praktijkgerichte workshop rondom voorschrijven en relevante aspecten bij follow up van corticosteroiden.

16 Oktober: Community mental health and psychological support course

Aram Hasan
A two – days course of community mental health and psychological support by CoTeam started on 16th of October 2016 was organized by Emma organization for Human Development with War Trauma foundation.

As 12 people from the health , community and education staff of the civil community organizations have participated in it to become trainers in art therapy field for traumatized people during conflicts.

16 September: NVRG congres 2016 “Insluiting en uitsluiting”

Op vrijdag 16 september is het NVRG congres 2016 “Insluiting en uitsluiting” in het voormalig zendstation Radio Kootwijk in Radio Kootwijk.

Weet je dat je als Europees burger 24 procent risico loopt op sociale uitsluiting? In de media zien we dit dagelijks terug in berichten over vluchtelingen, vechtscheidingen, pesten en ouderen. Reden voor de NVRG om insluiting en uitsluiting centraal te stellen op het jaarlijks congres. Sluit jezelf niet buiten en kom!

radio-kootwijk-listing-1

Grote en nieuwe namen zullen je inspireren rond vragen als:

 • Hoe kunnen we de neiging tot uitsluiting begrijpen?
 • Op welke manier komen de gevolgen van uitsluiting de spreekkamer binnen?
 • Hoe kunnen we opnieuw verbinding en betrokkenheid bevorderen?
Sprekers

Trudy Dehue l Hoogleraar Wetenschapstheorie, expert op het gebied van de vooronderstelling en effecten van wetenschappelijk onderzoek
Bill Madsen l Internationaal expert op het gebied van ‘collaborative helping’ aan multiprobleemgezinnen
Aram Hasan l Psychiater, psychotraumatherapeut, expert op het gebied van transculturele psychiatrie en ruime ervaring op het snijvlak van trauma en cultuur

27 mei: Psychosociale ondersteuning aan asielzoekers en vluchtelingen

Psychosociale hulpverlening aan vluchtelingen en asielzoekers omvat vele facetten, daar de hulpvraag vaak wordt gekenmerkt door een cumulatie van problemen. De eigen kracht en competentie van zowel hulpvrager als hulpverlener vormen schakels binnen de hulpverleningsrelatie. Tijdens deze studiedag willen we hulpverleners die werken met asielzoekers en vluchtelingen handvatten geven om hun competentie te vergroten. Doorheen de dag willen we een brug slaan tussen theorie en praktisch handelen.

24 mei: Cultuursensitieve GGZ voor migranten en vluchtelingen

De etnisch-culturele samenstelling van de Nederlandse bevolking is de afgelopen decennia steeds diverser geworden. Dit weerspiegelt ook in de praktijk van de geestelijke gezondheidszorg. Hoewel er tegenwoordig veel inzicht is in de relatie tussen psyche, cultuur en migratie, worden er nog steeds barrières ervaren bij de behandeling van cliënten met een niet-westerse achtergrond. Het gaat dan om taal, maar ook om ervaren verschillen in ziekteverklaringen, mate van somatiseren van klachten, zorggebruik en therapietrouw.

2 mei: Aram Hasan :”Eerste opvang vluchtelingen kan lot bepalen.”

Dat zei psychiater Aram Hasan zondag, toen hij de gastspreker was tijdens de traditionele 1 mei bijeenkomst van de PvdA in Wassenaar.

22 april: Cursus Trauma in Context

Een zeer groot deel van de cliëntenpopulatie in het jeugdhulpveld heeft te kampen met trauma en aan trauma gerelateerde klachten. Steeds vaker hebben de cliënten ook een niet westerse culturele achtergrond. Dit zijn cliënten die traumagerelateerde hulpvragen vanuit een niet westers concept betekenis geven. Gedragswetenschappers en jeugdzorgwerkers voelen zich niet altijd handelingsbekwaam om deze problematiek goed te signaleren, te diagnosticeren, te bespreken en te adviseren over best passende hulp.

16 april: Workshop Trauma en vluchtelingen

In deze workshop richt dr. Hasan zich op :
1.   Speciale aandachtspunten bij behandeling van trauma bij  vluchtelingen
2.   Waar moet je op letten bij diagnostisering en behandeling?
3.   Wat werkt en wat niet?
4.   Wat is er anders dan bij de behandeling van trauma bij autochtone  Nederlanders?
5.   Welke interventies zijn effectief?
6.   Wat zijn de aandachtspunten in het contact en   de communicatie?
7.   Wat zijn veel voorkomende problemen bij de behandeling van  vluchtelingen en niet – westerse allochtonen en hoe ga je daarmee om?
De inhoud van de workshop wordt verlevendigd met videofragmenten en  casussen.

8 en 22 april 2016: Cursus Trauma en Cultuur

In deze cursus leert u over de interactie tussen traumatisering, cultuur en migratie. Getraumatiseerden met een andere culturele achtergrond dan de autochtoon Nederlandse confronteren de hulpverlener met verschillende opvattingen over psychologische klachten. Zij gaan er vaak anders mee om. Kennis van deze verschillen is essentieel voor het effect van de hulpverlening. Ook traumatisering dient gezien te worden binnen de culturele context, waar deze plaatsvond en binnen de context van het vervolgtraject zoals vlucht en migratie. Eenmaal met de psychologische hulpverlening in aanraking gekomen, kunnen er complicaties optreden bij diagnostiek en behandeling. Tijdens de cursus wordt u zich bewust van deze complicaties en krijgt u handvatten aangereikt, hoe u een goede werkrelatie tot stand kunt brengen. Tevens leert u bestaande behandelmethoden toe te passen bij een cultureel diverse patiëntenpopulatie.

11 maart 2016:  CAFÉ DE NIEUWE LIEFDE – PRESENTATIE DAPHNE BUNSKOEK

Gasten: 

Veel van de Syrische vluchtelingen die ons land bereiken zijn hoogopgeleid en kunnen van alles. Afgelopen september riep vluchtelingenorganisatie UAF dan ook middels een tweet iedereen op om op zoek te gaan naar vluchtend Syrisch talent in Nederland. Daar plukken we nu de vruchten van. Letter & Geest, het literaire katern van Trouw, wordt op 12 maart grotendeels verzorgd door Syrische vluchtelingen.

Eén van hen is Araa al Jaramani. Zij is dramaschrijver en maakte een soap, die in de Arabische wereld dagelijks door 75 miljoen mensen bekeken werd. ‘Het Arabische publiek kijkt liever tv-drama dan dat het een boek leest’, legt zij in Trouwuit, ‘De kijkers krijgen geëngageerd drama voorgeschoteld waarin alle rangen en standen uit de maatschappij te zien zijn. Ik kan het weten, want ik schreef zelf zulk drama.’ Aan de hand van Araa wordt de Syrische soapcultuur onderzocht.

Psychiater Aram Hasan kwam ook als vluchteling uit Syrië en is sinds 2012 werkzaam in Nederland. Voor de vluchtelingenspecial van Letter & Geest schrijft hij over zijn ervaringen in de praktijk. Veel van zijn patiënten komen uit andere delen van de wereld. Hij ondervond in zijn werk dat de ‘DSM’, het algemene handboek voor classificatie van psychische stoornissen, niet toereikend is voor niet-westerse patiënten. Met name getraumatiseerde oorlogsvluchtelingen kunnen voor hun psychische problemen niet goed terecht binnen de Nederlandse hulpverlening. InTrouw schrijft Aram hierover: ‘Allochtonen hebben voor de aanpak van hun psychische problemen veel vaker sociale ondersteuning nodig. Wat kan een therapeut doen, als een patiënt een sociaal leven ontbeert, werk, een eigen bedrijfje, een studie? […] Misschien wel acht van de tien patiënten worden niet goed geholpen.’

GastenCollageCafe

Waar Araa al Jaramani als succesvol dramaschrijfster ons kan vertellen over de positie van televisiedrama binnen de Arabische cultuur, kan Maria Goos dat over Nederland. Doek!, de internationale theaterhit van haar hand, gaat binnenkort in reprise in het DeLaMar theater. Ze schreef het speciaal voor acteurs Peter Blok en Loes Luca. Het stuk viel niet alleen in Nederland maar ook bij onze oosterburen flink in de smaak. Verder zijn de opnames begonnen voor haar nieuwe televisieserie: La Famiglia, over het wel en wee van een Italiaans-Nederlandse familie. Ze heeft zeker niet stilgezeten. Hopelijk lukt dat haar wel bij Daphne aan tafel.

Roos van Rijswijk (1985) deed waar elke jonge schrijver alleen maar op kan hopen: een droomdebuut schrijven. Haar roman, ‘Onheilig’, werd meteen lovend ontvangen. ‘Een hechting zo broos als een spinnenweb’, zo beschreef de Volkskrant het thema van het boek in een vier sterrenrecensie. Met een ingetogen doch scherpe pen tackelt zij grote thema’s als dood, liefde en seks.

Stand up filosoof en theatermaker Laura van Dolron doet weer een column. Ze was eerder al als columniste te gast in ons café en men heeft het er nog steeds over. Daarom zal ze, terug op veler verzoek, live in het café haar gedachtes over de avond weer op papier zetten en met ons delen.

Zangeres Karsu heeft van binnen heel veel soul, iets wat middels haar verbluffend krachtige stem altijd compromisloos naar buiten komt. Ze is Nederlandse, haar achtergrond ligt in Turkije. In haar muziek combineert ze dan ook haar Turkse roots met zulke genres als pop, soul en jazz, een warme combinatie waarmee ze gestaag de Nederlandse podia verovert. Zo stond ze al in het Concertgebouw en schitterde ze op het North Sea Jazz festival. Voor haar laatste album, COLORS, schreef ze nummers in het Turks en het Engels.

16 februari 2016 – Thema: Gezocht: Blauwdruk voor een succesvolle psychiatrische behandeling van migranten met een vluchteling-achtergrond.

De behandeling van allochtone patiënten in de psychiatrie is langere tijd een bekend gegeven, maar steeds vaker krijgen wij te maken met mensen, die naast een andere cultuur, geboorteland en geloof een oorlogstrauma met zich mee dragen. De groep vluchtelingen en asielzoekers wordt steeds groter en daarmee ook de groep mensen die zich aanmeldt voor hulp.

In de praktijk blijkt, dat de bestaande protocollen meestal niet effectief zijn in de behandeling van deze patiënten en derhalve is een richtlijn voor diagnostiek van allochtone patiënten gewenst.

Twee sprekers zullen met hun eigen verhaal met diverse praktijkvoorbeelden de meest voorkomende obstakels belichten.Een moderator heeft bij deze presentaties een verbindende rol en zal gespreksleider zijn tijdens de plenaire discussie. Tijdens deze plenaire discussie zullen wij uw ideeën noteren om mogelijk te komen tot een bijdrage aan de totstandkoming van een richtlijn voor diagnostiek van allochtone patiënten.

De uitgangspunten van deze avond zullen zijn:

 1. Bespreking van obstakels en oplossingen (diagnostiek, BHP, ROM, doelen stellen en behandelevaluaties).
 2. Van theorie naar praktijk ondanks de diversiteit aan culturen.
 3. Kan een richtlijn voor een dergelijke complexe groep worden samengesteld?
 4. Hoe moet deze richtlijn er dan uitzien?
 5. Is de huidige hulpverlening in onze regio efficiënt en effectief genoeg?

Locatie:

Novotel Rotterdam Brainpark KP van der Mandelelaan 150 3062 MB ROTTERDAM

Routebeschrijving:  http://www.accorhotels.com/nl/hotel-1134-novotel-rotterdam-brainpark/location.shtml

Programma:

Inloop vanaf 17.30 uur met een broodjesbuffet Vanaf 18.30 uur start nascholing (2x presentatie van 40 minuten en een plenaire discussie van 40 minuten) Einde presentaties en discussie/start borrel om 20.30 uur

Sprekers:

 • Berthold Gersons (moderator)
 • Hans Rohlof (presentatie)
 • Aram Hasan (presentatie)

De kosten voor deze avond bedragen € 45,= per persoon. Dit bedrag zal na uw aanmelding d.m.v. een eenmalig automatisch incasso van uw rekening worden afgeschreven. Desgewenst sturen wij u t.b.v. de declaratie bij uw werkgever een factuur en/of bevestiging van deelname. Er is accreditatie aangevraagd bij de NVvP.

Wilt u deze avond bijwonen, stuur dan een bericht naar  m.debos@erasmusmc.nl en vermeld daarbij t.b.v. de automatisch incasso en accreditatie:

4 februari 2016: Landelijke Studiedag – Psychotrauma en PTSS bij niet-westerse allochtonen

De beschikbare kennis over de begeleiding en behandeling van psychotrauma en posttraumatische stressstoornis (PTSS) is in de afgelopen jaren sterk toegenomen.

Deze kennis is veelal vervat in protocollen en gestandaardiseerde behandel- en begeleidingsmethoden. Maar in welke mate die gestandaardiseerde interventies ook toegepast kunnen worden bij mensen met een niet-westerse culturele achtergrond, en welke aanpassingen daaraan eventueel gedaan kunnen of moeten worden om ook voor deze groep mensen effectief te zijn, is in veel gevallen onduidelijk voor professionals die met deze groep werken. Op deze landelijke studiedag wordt door verschillende experts uit de GGZ uitgelegd in welk opzicht interventies bij niet-westerse mensen hetzelfde zijn en op welke manier zij verschillen van strategieën, methodes en technieken die ingezet worden bij westerlingen.

Meer informatie en inschrijven: http://www.congresburo.com/aanbod/181/psychotrauma-en-ptss-bij-niet-westerse-allochtonen.html