Nederlands

Advies over behandelondersteuning en begeleiding: Aram Hasan / info@coteam.nl tel:0102109208

Methodiek

Onze aanpak kenmerkt zich door maatwerk. Bij de inzet van interventies is het belangrijk dat deze aansluiten bij de problematiek van de cliënt. De psychosociale toestand van de cliënt bemoeilijkt in veel gevallen een juiste diagnose. Daar moet dan ook apart aandacht aan besteed worden in de zogenoemde ‘context diagnostiek’. Bij vermijding moet bekeken worden of er sprake is van angst in verband met een trauma of dat er eerder sprake is van andere stoornissen. Zo kan men zich ook isoleren uit schaamte, afweer of het ontbreken van motivatie voor de behandeling. Ook het bezit van een dubbele agenda of het ontbreken van kennis over de toegevoegde waarde van de behandeling kunnen hierbij een rol spelen.

Taal is in de behandeling van groot belang. Wij werken om die reden met native speakers en / of gekwalificeerde tolken, die voor dit doel opgeleid zijn.

Methodieken waar wij o.a. gebruik van maken:

Lichaamsgerichte therapie

Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelende term, en heeft als uitgangspunt, dat er een samenhang is tussen lichaam, geest, gedachten, emoties en gevoelens.

Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP)

BEPP verenigt bewezen effectieve methoden als psycho-educatie, exposure, brieven schrijven, betekenisverlening en een afscheidsritueel in één behandeling waarmee  recht wordt gedaan aan het gehele (trauma-) verwerkingsproces. Deze behandeling is ontwikkeld door prof. dr. Gersons. Het werk van Professor Gersons en de BEPP methode betekenen veel voor de behandeling en het begrip van de betekenis van trauma.

 Levensboekmethode

De levensboekmethode is ontwikkeld om mensen met oorlogservaring en vluchtelingen, waar trauma en ontworteling een rol spelen, handvatten te geven om naast ingrijpende gebeurtenissen ook andere feiten en overtuigingen  naar voren te halen, te duiden en hanteerbaar te maken. De levensboekmethode wordt door het Aram Hasan CoTeam gebruikt als laagdrempelige aanvulling op de begeleiding en/of behandeling van vluchtelingen en oorlogsgetroffenen. Hulpmiddelen bij deze methode zijn teken- en schrijfopdrachten.

De cliënt reconstrueert op gestructureerde wijze zijn / haar levensverhaal, waarbinnen de ingrijpende gebeurtenis(sen), maar ook de positieve levensfeiten, waarden en ervaringen een plaats krijgen. Het doel is om het gevoel van continuïteit en eenheid met betrekking tot het eigen leven, en de eigenwaarde, te bevorderen of te herstellen.

Narrative Exposure Therapy (NET)

Bij NET staat het levensverhaal van de cliënt centraal. In de behandeling wordt na uitgebreide psycho-educatie een levenslijn gelegd, waarbij de mooie en goede gebeurtenissen of periodes in het leven van de cliënt door een bloem worden gesymboliseerd, en de traumatische gebeurtenissen of periodes door een steen. Daarna worden de gebeurtenissen chronologisch gereconstrueerd en doorgewerkt, waarbij imaginaire / narratieve exposure plaatsvindt en de gebeurtenissen in hun context worden besproken.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDRis een therapie voor mensen die last blijven houden van traumatische of andere ingrijpende ervaringen. Wij passen EMDR toe in de eigen taal ( Arabisch, Koerdisch,  Russisch), parallel aan Cognitieve Gedragstherapie of  Interpersoonlijke Psychotherapie. Voorafgaand bieden wij grondige cultureel georiënteerde psycho-educatie en uitleg van de technische inhouden de handelingen, zodat de toepassing van EMDR begrijpelijk en dichtbij de cliënt blijft.